Nawigacja

Gospodarka

Tradycja, uwarunkowania historyczne i środowiskowe wpłynęły na rolniczy charakter gospodarki gminy Andrzejewo. Na terenie gminy znajduje się 908 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych 10671 ha, co stanowi prawie 90% powierzchni gminy.

Grunty orne gminy charakteryzują się na ogół dobrymi warunkami do produkcji rolnej. Miejscami wymagają bardzo intensywnego nawadniania i nawożenia. Dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe, przy mniejszym udziale gleb brunatnych i czarnych ziem właściwych. Wśród gruntów ornych największy udział posiada klasa IVa (47,2 %) oraz IIIb (25,4 %), w strukturze użytków zielonych - IV (54,4%) i V (26,9 %). W strukturze upraw dominuje uprawa zbóż podstawowych, wynosząca łącznie z uprawą kukurydzy na ziarno i mieszankami zbożowymi 6065 ha, co daje ok. 76,5 % powierzchni zasiewów. Rośliny pastewne z mieszankami zbożowo-strączkowymi zajmują 1047,99 ha (13,2%), ziemniaki - 429,26 ha (5,4 %), rośliny przemysłowe - 358,89 ha ( 4,5%). W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej. Obsada bydła wynosi 87,24 szt/100 ha użytków rolnych, obsada trzody chlewnej - 163,74 szt/100 ha użytków rolnych.

Na terenie gminy z uwagi na jej rolniczy charakter nie ma dużych zakładów przemysłowych. Działa tu jednakże kilka mniejszych przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży spożywczej.
W Andrzejewie od początku lat 80-tych istnieje, zbudowana od podstaw jako firma prywatna Wytwórnia Wód Gazowanych. Produkuje ona szeroką gamę napojów chłodzących, w tym wodę mineralną "Antosiówka", wytwarzanych z wody z własnego ujęcia i sprzedawanych w estetycznych, tradycyjnych, szklanych butelkach. Produktem regionalnym jest też doskonały makaron (chwalony nawet przez gospodynie domowe z dużym stażem), produkowany w ulokowanej obok Wytwórni Wód Gazowanych Fabryce Makaronu. Zakład ten oprócz makaronu na zamówienie wypieka także pochodzące z Podlasia tradycyjne ciasto Sękacz. Lokalna piekarnia wytwarza szeroki asortyment wypieków, z których na szczególną uwagę zasługuje chleb regionalny produkowany od lat wedle starej receptury.
Poza wyżej wymienionymi zakładami w Gminie działa jeszcze kilka drobnych przedsiębiorstw produkcyjnych, w większości rzemieślniczych, wytwarzających między innymi meble, palety, ogrodzenia metalowe i inne wyroby. Poziom rozwoju usług na terenie Gminy Andrzejewo nie jest w pełni zadowalający. Chociaż zaspokojone są podstawowe usługi - istnieją apteka, bank, bar, nieźle rozwinięta jest też sieć handlowa - to jednakże brakuje zwłaszcza sklepów o ściślejszej specjalizacji.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 217 podmiotów gospodarczych, w tym 207 w sektorze prywatnym. W rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie zarejestrowanych jest 35 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, w przetwórstwie przemysłowym - 23, w budownictwie - 35, w handlu - 57, w transporcie - 16. Na terenie gminy znajdują się 4 spółki handlowe (w tym jedna z udziałem kapitału zagranicznego), 7 spółek cywilnych i 2 spółdzielnie. Ilość osób zarejestrowanych jako bezrobotne to 197 (115 mężczyzn i 82 kobiety).
Opracowano na podstawie:
Stadium zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrzejewo.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego 2004.
www.stat.gov.pl