Nawigacja

Infrastruktura

Gmina Andrzejewo posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, szczególnie pod względem telekomunikacyjnym i wodociągowym. Dobrze rozwinięte są także sieć dróg i energii elektrycznej. Jedyny mankament stanowi brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Komunikacja na terenie gminy zapewniana jest przez dobrze rozbudowany układ dróg gminnych i powiatowych oraz fragment drogi krajowej nr 63. Oś komunikacyjną gminy stanowi droga nr 23577 Ostrów Mazowiecka - Andrzejewo - Warchoły. Łączy ona Andrzejewo z drogami krajowymi nr 8 i nr 63. Od drogi tej odchodzi sieć dróg powiatowych i gminnych łącząca wszystkie miejscowości gminy z ośrodkiem administracyjno-usługowym. W większości są to drogi z nawierzchnią bitumiczną.

Zbiorową komunikację gminy w zakresie przewozów dalekiego zasięgu zapewniają Państwowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zambrowie i Ostrołęce (Placówka Terenowa Ostrów Mazowiecka). Uzupełnieniem komunikacji są przewozy szkolne dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

Usługi telekomunikacyjne na terenie gminy zapewniane są poprzez telekomunikacyjną sieć przewodową oraz bezprzewodowo w promieniu 5 km od Andrzejewa. Obie technologie zapewniają stały dostęp do internetu i telefonii stacjonarnej. Na terenie gminy niema stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, dlatego też dostęp do sieci tego typu nie jest wystarczający. W gminie funkcjonuje jeden urząd pocztowy w miejscowości Andrzejewo (kod 07-305).

Wszystkie miejscowości w gminie zaopatrywane są w wodę bieżącą z sieci wodociągów o łącznej długości 111,2 km. Sieć zasilana jest z czterech ujęć wody w Andrzejewie, Bolędach, Królach Dużych oraz Pieńkach Wielkich i posiada 905 podłączeń do budynków mieszkalnych. Zużycie wody z wodociągów w 2004 roku wyniosło 34,1 m3 na jednego mieszkańca.

Pomimo bardzo dobrze rozwiniętej sieci wodociągowej i dość wysokiego zużycia wody Andrzejewo nie posiada sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy nie ma także wysypiska śmieci. Gospodarka odpadami została rozwiązana poprzez rozmieszczenie kontenerów KP-7 na terenie całej gminy. Odpady wywożone są na komunalne wysypisko odpadów w Czerwonym Borze. Utylizacją zwłok zwierzęcych zajmuje się zakład utylizacyjny w Strudze.

Gmina Andrzejewo zasilana jest w energię elektryczną z rozdzielczego punktu zasilania 110/15 kV w Czyżewie poprzez dwie sieci średniego napięcia: Czyżew - Mroczki i Czyżew - Andrzejewo. Energia elektryczna do domów doprowadzana jest z napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, poprzez stale modernizowaną sieć niskiego napięcia. Energia cieplna w gminie produkowana jest w przeważającej części w niewielkich kotłowniach przydomowych. Kilka kotłowni większej mocy zaopatruje w energię budynki użyteczności publicznej. Większość kotłów eksploatowanych na terenie gminy zasilana jest paliwami stałymi, choć znajdują się tu także kotły korzystające z paliw płynnych i gazowych.

Na terenie gminy nie ma sieci gazowej, jednak w odległości kilku kilometrów przebiega gazociąg tranzytowy Jamał-Europa Zachodnia wraz z tłocznią gazu zlokalizowaną w okolicach Zambrowa. Mieszkańcy gminy korzystają z gazu propan-butan rozprowadzanego w butlach jedenastokilogramowych, sprzedawanych w dobrze rozwiniętej sieci dystrybutorów na terenie całej gminy.
Opracowano na podstawie:
Stadium zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrzejewo.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego 2004.
www.stat.gov.pl